Eesti Teadusagentuur aitab LTT õppe rikastamiseks koolidel ja ettevõtetel koostööd teha

Miks koolide ja ettevõtete vaheline koostöö hea on?

Euroopa Komisjon rahastas aastatel 2011-2014 7. raamprogrammist projekti InGenious. Selle eesmärgiks oli LTT valdkonna õppimise toetamisel katsetada õppetöös Euroopa suurettevõtete poolt loodud praktikaid. Praktikate all mõisteti ettevõtete tegevusvaldkonnast lähtuvaid probleemipõhiseid ülesandeid (millede lahendamisel oli oluline roll õppija enese aktiivsusel), videosid, rollimudelite esitlemist reaalses töökeskkonnas jne.

Projekti tulemuste kohaselt kasvas õpilaste arusaamine õpetatava sisust, nad said aru, kuidas teoreetiline käsitlus on seotud reaalse igapäevaeluga ning nende huvi LTT ainete vastu tõusis. Õpetajate hinnangute kohaselt mitmekesistasid nad oma õpetamisstiili ning nende motiveeritus kasvas, kuna ettevõtetega kokkupuuted muutsid ka nende jaoks õpetamisprotsessi huvitavamaks.

IMG_8807

Foto: Eesti Teadusagentuur

 

Kuidas koostööd alustada?

Ettevõtetega koostööd sooviv kool peaks esmalt läbi mõtlema, millistes ainetes ja millist temaatikat käsitleda tahetakse, võimalik on ka aineid lõimida. Praktikat, kus ettevõtete töötajad käivad koolides oma tööst ja sellega seonduvast rääkimas, on ilmselt kõige enam kasutatud, samas on võimalused palju laiemad. Ühe näitena võib tuua LTT projekti, mille jaoks reaalse elu ja tegeliku probleemiga seotud lähteülesanne tuleb ettevõttest. Ettevõte teeb ühe koolikülastuse raames sissejuhatuse, vastavalt ettevõtte võimalusele või projekti temaatikale võib toimuda ka ettevõtte külastus. Järgnevate nädalate jooksul katab õpetaja projektiga seotud teooriaosa ning õpilased koostavad lahendusi. Ettevõtte töötajad on kaasatud taas siis, kui õpilased teevad oma projektide esitluse ja saavad tagasiside. Sellise projekti raames saavad õpilased tegeleda põneva ülesandega, mis õpetab probleemilahendusoskust, meeskonnatööd ja annab karjääriinfot nagu sätestavad riiklikud õppekavad. Ettevõtted võivad anda ka uurimistööde ülesandepüstitusi või aidata kaasa oma valdkonnaga seotud õppeülesannete loomisel. Näidet väga tihedast koostööst saate lugeda käesolevas uudiskirjas olevast intervjuust Kadrina Keskkooli direktori Arvo Paniga.

 

Kuidas Eesti Teadusagentuur koole aitab?

Oleme välja töötamas toetavaid materjale, mis kirjeldavad ettevõtete ja koolide võimalikke koostöömudeleid. Samuti aitame koole läbirääkimistel ja kokkulepete sõlmimisel. Toimuma hakkavad võrgustikuseminarid, mis muuhulgas aitavad koolidel luua erinevaid õppeaineid ja aineõpetajaid kaasavaid tegevuskavasid LTT oskuste arendamiseks. Ideaalis jõuab kool mõne aastaga selleni, et rakendatav koostöö väliste partneritega on süsteemne ja pikaajaliselt seotud koolis rakendatavate õppekavadega.

 

Olete huvitatud?

Võtke palun ühendust Eesti Teadusagentuuri teaduse populariseerimise osakonna arendusjuhi Signe Ambrega (signe.ambre@etag.ee), et oma huvist alustuseks märku anda, nii saame huvitatud koolid võrgustikku kaasata ja sealt juba edasi arutada, milles konkreetselt kooli koostöö ettevõttega võiks seisneda ja kuidas selleni jõuda.

 

 

* Koolide ja ettevõtete koostöö arendamist viiakse ellu Teaduse populariseerimise “TeaMe+” tegevuste raames.