Laura Ruusmann uuris radooni taset

Nimi: Laura Ruusmann
Klass: 12
Lemmikõppeaine: ajalugu
Uurimistöö pealkiri: „Radoon Kohila valla majade toaõhus“
Juhendajad: Lia Pahapill, Kristi Solvak

Idee ja eesmärgid
Teemasid, millega uurimistöö käigus lähemalt tutvuda võiks, oli Laura Ruusmanni jaoks palju. Õpetajad olid välja pakkunud, et uurida võiks nii Kohila valla inimeste prügi- ja keskonnateadlikkust, õhutemperatuuri Kohila Gümnaasiumi klassiruumides kui ka 1950ndate moodi ja postmodernismi Tõnu Õnnepalu teostes. Väljakutsena tundus aga radooni taseme uurimine, sest algselt Laura isegi ei teadnud, mis radoon täpsemalt on. Töö alguses plaaniti võrrelda lasteasutuse ja eramajade mõõtmistulemusi, kuid kokkuleppeliselt jäädi siiski vaid valla majade toaõhu uurimise juurde. Laura oli enda jaoks paika pannud ka eesmärgi, milleks oli lisaks uutele teadmistele ka hea koht uurimistööde võistlusel.

Laura Ruusmann (foto: erakogu)

Laura Ruusmann (foto: erakogu)

Uurimistöö kirjutamine
Töö tegemist alustas Laura Rahvusraamatukogust, kus ta trükkis radooniteemalised artiklid arhiivist arvutisse, et neid seejärel kodus põhjalikumalt uurida. Palju infot leidis neiu ka internetist, seadustest ja määrustest ning WHO (World Health Organization) koduleheküljelt. Lisaks suunasid teda Eesti Teadusagentuuri poolt määratud juhendaja ja õpetaja koolist.
Algselt oli antud uurimistöö kirjutajaid kaks: Laura pidi mõõtma radooni taset lasteasutuses ja partner eramajades. Kuna kaaslane muutis töö käigus teemat, jäi uurimistöö lõplik kirjutamine ja vormistamine ainult Laurale. Ta tunnistab, et ise teemat vahetada ei soovinud, kuid lootis pidevalt, et keegi teine selle tema eest ära teeks. „Kõige raskem oli alustamine ja enda kokkuvõtmine, kuna olen veidi laisk. Kõige kergem oli aga teha tabeleid ja viia läbi analüüsi,“ võtab neiu töö kirjutamise kokku.

Tulemused
Laura tunnistab, et jõudis uurimisega sinna, kuhu soovis ehk kõik sa mõõdetud ja töö esitatud. Kõige rohkem õppis ta konkreetselt antud teema kohta. „Olen võimeline oma sõpradele ja teistele üksikasjalikult kirjeldama, mis on radoon, kuidas ta inimesele mõjub ning milline on radooni tase Kohila majade toaõhus,“ täpsustab abiturient. Lisaks õppis ta töö koostamise kohta ehk kuidas kirjutada nii, et ka kõrvaline isik saaks aru, millest täpsemalt juttu on. Kuigi gümnasist antud teemat edasi uurida ei plaani, siis rakendab ta õpitut tulevikus oma elukoha soetamisel: “Ma ei ehita maja karstikoopa kohale, sest mõõtmised näitasid, et karstialadel on suurem radoonioht.“

Juhendajate Lia Pahapilli ja Kristi Solvaki kommentaarid:
Radooniuuringud Kohila vallas oli 2012. aastal, mil Laura Ruusmann valis endale uurimistööks teemat, aktuaalne. Kohila vallal oli vajadus mõõta radoonisisaldust lasteasutustes ning arutlustes juhendajatega teema laienes. Otsustati mõõta radoonisisaldust Kohila valla karstialal paiknevate majade toaõhus.
Radooniuuring majades on algajale uurijale tõsiseks väljakutseks – selleks, et mõõtmised saaks tehtud vastavalt metoodikale, nõuab see tegijalt lisaks hoolikusele ja vastutustundele ka head suhtlemisoskust ning tööde organiseerimist.  Eeltööna tuli uurida valla karstipiirkondi ja valida välja karstiavade või eeldatavate karstikoobaste vahetus läheduses paiknevad majad. Kokkulepped tuli saavutada eramajad omanikega mõõtmiste läbiviimiseks ja seejärel paigaldada detektorid nii Kohila valla lasteaedadesse kui ka karstialal paiknevatesse eramajadesse. Laura tuli selle ülesandega väga hästi toime.
Kiirgusfüüsikat käsitletakse alles 12. klassi kevadel. Laura alustas aga uurimistööga juba 11. klassis. Mõõtmistulemuste analüüs eeldas süüvimist uutesse teemadesse, millega koolitunnis ei olnud varasemat kokkupuudet. Laura sai ka sellega hakkama – uurimustöö on kirjutatud selgelt ja loogiliselt.
Uurimistöö tulemusena:
•    omandas Laura uusi teadmisi ümbritseva keskkonna kohta ja kogemusi uuringu läbiviimiseks kogukonnas,
•    Kohila vallavalitsus ja kogukond sai teavet radoonisisalduste kohta piirkonna majades. Need andmed on edaspidi kasutatavad valla ehitusplaneeringutes.
Lisaks saavad uuringu tulemusi kasutada nii keskkonnaameti kiirgusosakonna kui ka tervisekaitse ametnikud oma üldistuste tegemisel.
Laura uurimistöö tegemist toetas SA Eesti Teadusagentuur. Õpilaste uurimistööde konkursi korraldamine SA Eesti Teadusagentuuri poolt on kahtlemata väärt ettevõtmine, mis aitab andekaid noori kaasata neile huvi pakkuvatesse uuringutesse motiveerides neis süvendatud teadmiste omandamist.