Laura Johanna Mettis ja kehalised võimed

Nimi: Laura Johanna Mettis
Klass: Tallinna Reaalkool, 11. klass
Lemmikõppeaine: keemia
Teadusliku töö pealkiri:“ Eesti noorte naiskolmikhüppajate kehaliste võimete analüüs“
Juhendaja: Katrin Kuusk

Mettis_1

Laura Johanna Mettis (foto:erakogu)

Idee ja eesmärgid
Laura Johanna Mettise lemmikspordiala on kolmikhüpe ning seetõttu tuli tal idee uurida teiste Eesti noorte naiskolmikhüppajate kehalisi võimeid. Gümnasist on ka iseseisvalt kolmikhüppe tehnika ja hüppajatele oluliste kehaliste võimete sihipärase arendamise kohta uurinud, ning soovis seda teha ka uurimistöö raames. Samas oli veel võimalus uurida kolmikhüppe hetkeseisu Eestis, noorsportlase kujunemist tippkolmikhüppajaks ning Eesti kaugus- ja kolmikhüppajate võrdlust. „Sobiva teema valimine oli üsna keeruline, sest tahtsime, et minu tööst oleks kellelegi reaalselt kasu,“ tunnistab Laura Johanna. Otsustavaks sai internetist leitud materjal Venemaal väljatöötatud kehaliste kontrollharjutuste mudelväärtuste kohta.
Noor uurija tahtis töö käigus leida vastuse küsimusele, mis takistab Eesti noori naiskolmikhüppajaid maailmas tippkonkurentsi jõudmisel. „Kindlasti oli mu töö eesmärk tulemuste jagamine katses osalenud sportlastega, et anda ka neile lisateadmisi oma võimete hetkeseisu kohta,“ ütleb gümnasist.

Uurimistöö kirjutamine
Uurimistöö jaoks sobivate materjalidega tutvus Laura Johanna eelkõige Tallinna Ülikooli Spordiraamatukogus. „Lisaks otsisin internetist nii eesti- kui ka inglisekeelseid materjale, et saada võimalikult laia ülevaadet uuritava teema kohta,“ täpsustab Laura Johanna. Ta lisab, et sobiva kirjanduse leidmisega suuri probleeme ei esinenud, pigem oli aeganõudev materjalide läbitöötamine ning valiku langetamine, mida töös kasutada, mida mitte. Samas ei tulnud tal teema valikus kordagi kahelda, sest hakkas ju uurima seda, mis tõepoolest huvi pakkus.
Kõige raskem töö kirjutamise juures oli gümnasisti arust enese motiveerimine ajal, kus pidi lisaks koolitöödele leidma aega ka uurimistöö kirjutamise jaoks. „Samas teadvustasin endale, et ilma pingutuseta ei tule soovitud tulemust, seetõttu hindasin kõrgemaks prioriteediks oma uurimust,“ sõnab Laura Johanna. Üks kergeimaid tegevusi uurimistöö koostamise protsessis oli neiu jaoks noorsportlaste katsetulemuste analüüsimine, sest see oli tema jaoks ka kõige nauditavam.
Töö koostamise ajal motiveeris Laura Johannat jätkama teadmine, et tema uurimusest saavad sportlased ja treenerid hiljem ka reaalset kasu. Lisaks nägi ta juba esimeste katsealuste tulemusi analüüsides, et kordub sarnane muster: sportlastel on hea hüppevõime, kuid sprindikiirust napib. „Seejärel püüdsin leida põhjuseid, miks see nii on ja kuidas saaks paremini,“ kirjeldab gümnasist

Tulemused
Gümnasist tunnistab, et kõik püstitatud eesmärgid said täidetud: katsetulemuste analüüsi käigus selgusid noorte kolmikhüppajate arendamist vajavad  kehaliste võimete näitajad. „Jagasin tulemusi ka katses osalenud sportlastega ning sain neilt väga positiivset tagasisidet. Nüüd, olles paremini teadlikud oma kehalisest võimekusest, kohandasid kolmikhüppajad koostöös oma juhendajatega oma treeningplaane,“ selgitab noor uurija tulemusi.
Laura Johanna tunnistab, et töö koostamise algjärgus ei osanud ta arvatagi, et see protsess on nii aeganõudev, mistõttu oli ta sunnitud oma aega paremini planeerima. „Uurimistöö koostamisele järgnenud kaitsmine Tartus oli samuti uus kogemus ning andis juurde ka esinemisjulgust,“ toob ta välja uued kogemused, “uurimuse eest saadud preemia aitas mul mõista, et suurte eesmärkide nimel tasub vaeva näha, ükskõik millised takistused teele ette võivad tulla.“ Uurimistöös kasutatud materjalide analüüsi käigus omandas gümnasist sportlase seisukohast väga praktilist lisainformatsiooni kolmikhüppajale oluliste kehaliste võimete ja nende sihipärase arendamise kohta. Samuti oli uuritava grupi katsetulemuste analüüs äärmiselt huvitav protsess, mille käigus tegi noor uurija järeldusi ning viis koostöös treeneriga läbi muudatusi ka oma treeningplaanis.
Laura Johanna teab, et antud uurimuse koostamine tuleb talle kindlasti kasuks nii teaduslike tööde kirjutamisel kui ka mistahes projektis osalemises. Üheks olulisemaks õpitud oskuseks peab ta aja planeerimisoskust, milleta ei olegi võimalik oma plaane ja unistusi ellu viia. „Olen kindel, et uurimistöö koostamine arendab inimest väga mitmekülgselt ning annab võimaluse ennast tundma õppida,“ sõnab neiu.

Mettis_2

Laura Johanna Mettis (foto:erakogu)

Antud uurimistöö on Laura Johanna jaoks kindlasti suureks tõukeks edaspidigi antud valdkonnaga tegelemisel. Ta tunneb, et leidis uurimistöö koostamise käigus oma kutsumuse, ja teab nüüd, et ta tulevik on kindlasti seotud spordiga. „Selle uurimusega astusin ühe sammu lähemale oma unistusele: aidata sportlasi ning panustada Eesti noortespordi edendamisse,“ kinnitab gümnasist
Laura Johanna soovitus teistele uurimistöö kirjutajatele: “Kõige tähtsam asi ühe suurepärase uurimistöö valmimise juures on pühendumus, mis saab olla maksimaalne vaid sel juhul, kui teema on südamelähedane. Kindlasti ei saa head tööd kirjutada vastu tahtmist ega väsinult, seega peab õpilane oskama edukalt oma aega planeerida ning eristada tähtsaid kohustusi vähemtähtsatest. Tohutult oluline on oma loovuse kasutamine, vastasel korral ei tule töö huvitav ning on liialt raamatutarkuses kinni.“

Õpetaja Katrin Kuuse kommentaar:
Uurimistöös oli kõige raskem uuritava probleemi leidmine, sest võtsime endale eesmärgiks, et tööst oleks ka reaalset kasu. Samuti ei olnud kerge katsealuste grupi moodustamine (sportlaste sarnane vanus, tase). Väga positiivne oli Laura suur huvi uuritava teema kohta ning kohusetundlikkus tähtaegadest kinnipidamisel.

Sõbranna Merlyn Lipu kommentaar:
Säravad silmad ja naerul suu on just need, mis Laurale mõeldes esimesena meenuvad. Laura puhul on lausa imetlusväärne see, et ta leiab enda kohustuste kõrvalt alati aega sõprade toetamiseks ja aitamiseks. Ta oskab hinnata ja hoida  neid väärtusi, mis tal olemas on. Lauraga ei ole mõtet vaielda, kuid mitte sellepärast, et temal alati õigus peaks olema, vaid sellepärast, et ta teab, mida räägib ja ta oskab alati endale kindlaks jääda. Allaandjaks ei saa Laurat nimetada mitte mingil juhul, sest tema töökus on piiritu. Ta ei lõpeta enne, kui eesmärk on saavutatud. Ja saavutatu peab olema maksimaalne, sest vähemaga ta kindlasti ei lepi. Pigem mõned magamata ööd ohverdada kui kehvema tulemusega leppida. Lauraga koos olles ei pea millegi pärast muretsema, sest tema kiire taip ja hea süda leiavad alati parima lahenduse.
Oma uurimistööd kirjutas Laura suure hoole ja pühendumusega. Kindlasti oli ta väga motiveeritud, sest teema on talle väga südamelähedane. Oma aega oskab ta alati oskuslikult planeerida, seega on töö põhjalik ja korrektne. Kõrvaltvaatajana võin väita, et Laura tegi oma tööd kogu südamest ning seetõttu pole ka üllatav, et lõpptulemus niivõrd hea sai.